10

10. But isn’t it art?It is definitely not art. It might borrow heavily from art in terms of methods and approaches but that’s it. We expect art to be shocking and extreme. Critical Design needs to be closer to the everyday, that’s where its power to disturb comes from. Too weird and it will be dismissed as art, too normal and it will be effortlessly assimilated. If it is regarded as art it is easier to deal with, but if it remains as design it is more disturbing, it suggests that the everyday as we know it could be different, that things could change.

Ett intressant område som skulle kunna fungera som ett verktyg för att göra detta är kritisk design och kritiska designperspektiv. Kritisk design är ett forsknings- och innovationsområde under utveckling (Bardzell et al., 2012; Bardzell ; Bardzell, 2013). Kortfattat kan man beskriva kritisk design som ett forskningsfält som ifrågasätter det rådande sättet att designa artefakter på för att skapa en större medvetenhet hos konsumenterna (se t.ex. Bardzell ; Bardzell, 2013). Teorin har använts inom många designrelaterade områden och ämnar få konsumenterna till att bli mer kritiska när det kommer till hur deras vardagliga liv styrs av olika föreställningar, värderingar, ideologier och behavioristiska mönster som finns införlivade design (Dunne ; Raby, 2001). Eftersom kritisk design är en teori som strävar efter att förändra i praktiken ligger utmaningen idag i att skapa praktiska exempel som visar hur utförandet kan gå till, vilket är en nödvändighet för att teorin ska kunna utvecklas (Bardzell et al., 2012).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now
x

Hi!
I'm Dora

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out
x

Hi!
I'm Barry!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out