Bab tiga ini menerangkan mengenai metodologi kajian yang merupakan satu kaedah sistematik yang dijalankan untuk mencapai matlamat objektif kajian dan menguji hipotesisi kajian yang telah dibentuk

Bab tiga ini menerangkan mengenai metodologi kajian yang merupakan satu kaedah sistematik yang dijalankan untuk mencapai matlamat objektif kajian dan menguji hipotesisi kajian yang telah dibentuk. Oleh sebab yang demikian, bab ini membincangkan cara kajian penyelidikan yang telah dijalankan. Penggunaan kaedah yang bersesuaian untuk menentukan ketepatan dan untuk mendapatkan hasil kajian yang terbaik. Aspek yang dibincangkan termasuklah menentukan rekabentuk kajian dan persampelan yang perlu dilakukan bagi memperolehi data yang boleh dianalisis. Ia juga menerangkan mengenai pengukuran bagi angkubah-angkubah kajian dan peringkat pra-ujian bagi borang soal-selidik sebelum dilakukan pengutipan data. Seterusnya, ia turut menerangkan mengenai jenis analisis data yang sepatutnya digunakan dalam pengolahan data bagi mendapatkan maklumat untuk menjawab objektif dan hipotesis. Ini termasuklah penentuan kesahan dan kebolehpercayaan bagi pengukuran angkubah-angkubah kajian.

x

Hi!
I'm Dora

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out
x

Hi!
I'm Barry!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out