Masmataas na sin tax ay makakatulong sa pagkontrol sa mga nangungunsumo ng mga produkto gaya ng sigarilyo at alak

Masmataas na sin tax ay makakatulong sa pagkontrol sa mga nangungunsumo ng mga produkto gaya ng sigarilyo at alak. Magbubunga ito ng pagbaba rin ang mga nagkakaroon ng mga sakit na nagmula sa mga bisyo ng alak o sigarilyo. Isinaad ng Southeast Asia Initiative on Tobacco Tax na ang masmataas na sin taxes ay makakatulong makasagip ng 140,00 to 1.3 milyong Pilipino.
Ang mga malilikom na buwis sa mga produktong dito ay makadaragdag sa pondo ng Kagawarang pangkalusugan sa bansa. Sinasabi ng naturang batas na 15% dito ay mapupunta sa mga maapektuhang magsasaka at manggagawa ng tabako.Walumpung porsyento (80%) naman ay mapupunta sa programang pangkalusugan ng bansa. Habang ang natitirang 20% ay mapupunta naman sa medical assistance at pag-upgrade ng mga pampublikong ospital. isang halimbawa ang pag-implimenta ng Kalusugan Pangkalahatan (Universal Health Care) Program ng Kagawaran ng Kalusugan, na mangagaling ang pondo sa naturang batas.
Ang Pilipinas ay pangalawa sa asyang may pinakamurang presyo ng sigarilyo. Ito ay isang pahayag iyan ni Sen. Pia Cayetano, masasabing ito ay sa kadahilanan na mababa ang buwis ng tabako sa ating bans. Kaakibat nito ang ilegal na pagkalakal ng mga sigarilyo ng mga dayuhan sa ating bansa. At sa tulong ng Sin Tax law, ayon kay Dr. Aida Yurekli, coordinator ng WHO’s Tobacco-Free Initiative, mababawasan itong tinatawag nilang internasyonal smuggling.

x

Hi!
I'm Dora

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out
x

Hi!
I'm Barry!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out